Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Lambert Roelofs van HARDEVELD,   CIR 1672 -          Index

Beroep:   arbeider

Persoonlijke Notitie:   Certificatien ende attestatien bij de veenraden gegeven ende vercregen, 1550-1782 te Veenendaal:
06-03-1711 - Certificatie
o.a.: Lambert Roelovsen van Hardevelt, out omtrent 38 jaeren, arbeyderPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Ariaantje Hermsen TUREN,    -          Index

Doop:   
     Date:   25 MAY 1678
     Place:   Veenendaal


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Willempje van HARDEVELD,    -          Index

Doop:   
     Date:   13 DEC 1705
     Place:   Veenendaal


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Jan Cornelissen de KLEUVER,    -          Index

Doop:   
     Date:   14 JUN 1705
     Place:   Veenendaal


Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Willem Lambertsen van HARDEVELD,   CIR 1655 -          Index

Beroep:   Onderschout en herbergier

Persoonlijke Notitie:   R.A. Veenendaal 21.2.1688:
Comp. de hoogedelgeg. heer Barent de Cocq van Opijnen als last hebbende van de hoogedelgeg. heer Cornelis Francois van Heemskerck, vrijheer van Incourt, heer van Rijsenburgh etc. in naam van Vrouwe Philippa van Amstel, douagiere van de hoogedelgeg. heer Barent van Rijsenburgh, heer van Rijsenburgh verpacht te hebben aan Willem Lamberts van Hardevelt, wonende alhier, die, mede comp, aanvaardt, "welgemelde Vrouwe Douagiere van Rijsenburghs wegh, van outs genaempt den Rhij oft Kerckenweg te Stichts Veenendaal, met den Toll en sulcken weghgelt op wagens, karren, paerden, beesten als anders soo als van outs daervan gegeven en ontfangen is geweest. Hij zal de tol niet mogen verminderen. Voor de tijd van 3 jaar ingaande morgen, sijnde Petri ad Cathedram 1688. Voor 46 gld per jaar. Hij zorgt voor onderhouo. Zullen den Tolboom blijven staen aent incomen van den dorpe Veenendael voorzien.
----
R.A. Veenendaal 12.1.1696:
Comp. Gerrit van der Burgh als pachter van de import op de kalck over dit jaar. Machtigt Willem Lamberts van Hardevelt, onderschout St.Veenendaal om die import in sijn naam te doen.
----
Publicaties van de Veenraden, 1660-1890
18-9-1698:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Willem Lambertsz van Hardevelt, onderschout en harbergier in Venendael aen de Stigtse zijde.
14-9-1704:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Willem Lambertsen van Hardevelt, harbergier aen de Stichtse zijde in Venendael.
21-9-1704:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Willem Lambertsen, onderschout ende harbergier in Venendael aen de Stichtse zijde.
19-9-1706:
jaarlijkse verpachtingen:
.. ten huyse van Willem Lambertsz van Hardevelt, onderschout ende harbergier in Venendael aen de Stightse zijde.Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Annetien Hendriks SLOTBOOM,   CIR 1650 - BEF 1704         Index

Persoonlijke Notitie:   R.A. Veenendaal 14.10.1704:
Comp. Willem Lambertsen van Hardevelt en Cnelia van de Horst echtelieden, mitsgaders de kinderen en erfgenamen van zijn overleden huisvrouw Anna Hendricx, namelijk Dirck Tueren en Geertjen Jans, echtel. Hendrick Tueren en Hendrickje Gijsberts, echtel., Hendrick Simonsen van de Hoeff en Geertruijt Tueren, echtel. Jan van Holten en Catharina Tueren, echtel. Lambert van Hardevelt en Ariaentje Tueren, echtel. Jan van Stockum en Willemijntje Tueren echtel. Machtigen Lambert van Hardevelt om in hun naam te comp. voor Gerecht en Magistr. van Rhenen en aldaar aan Gerrit van Snoeckevelt en Dirckje van Oostveen te transporteren een camp bouwland van plusminus 1 morgen te Veenendaal, ten oosten Jochem Wildeman ten zuiden de Veengrift, ten westen Adriaen Meijnen, ten noorden Veltjensgraeft, breder omschreven in de koopakte o.o. 17.4.1703. Kooppenningen zijn ontvangen. Ten tweede om te transporteren aan Willem Harmensen en Maeijke Hardemans, echtel. een huis en hof en lant ongeveer 2 morgen te Veenendaal ten oosten en ten zuiden vrouw van der Hem, ten westen Garrit Gijsberts en Matthijs van Hardevelt, ten noorden de gemeene Veengrift.