Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Eibert JANS,   CIR 1730 -          Index

Persoonlijke Notitie:   Werd 6 juni 1773 lid van de doopsgezinde gem. van CromwalPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Ate SIKKENS,   CIR 1730 -          Index

Persoonlijke Notitie:   Woonde te CoengaPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Fookel SYBES,   CIR 1730 -          Index

Persoonlijke Notitie:   van Oosterend dochter van Sybe Jelles en Gatske Jochums 12 juni 1757 lid doopsgezinde gem. CromwalPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Gerryt DURKS,   1712 -          Index

Persoonlijke Notitie:   In 1712 gerevoormeerd gedoopt op belijdenis. Kinderen: Fokeltje, Benedictus, Durk, Evert, Douwe, Grietje, Fokeltje, Sikke, Geertje en Jacog. De laatste twee waren in 1745 nog minderjarig In 1728 gebruiker van nr 25, groot 40 pondemaat samen met zijn oom Jelle JansPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Douwe DURKS,   CIR 1715 -          Index

Persoonlijke Notitie:   Woonde te LutkewierumPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Jetske DURKS,   CIR 1705 -          Index

Persoonlijke Notitie:   Kinderen op 4 juni 1733: Claas, Fokel en Dirk, zij woonde te BritswerdPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Evert JANSEN,   CIR 1627 - 1716         Index

Beroep:   Meester kleermaker

Persoonlijke Notitie:   koopt 11 jan.1692 een halve Huizinge te Cromwal en op 19 febr.1700 nog een huis aldaar. Zelf woonde hij ten oosten Op 7 maart 1716 worden de erfgenamen geregistreerd in het hypotheekboek van Baarderadeel en op 9 maart 1716 verkopen dezen een huis en land onder Cromwal bij Evert Jans metterdood ontruimo. Op 28 oktober 1720 wordt door de erfgenamen een huis te Britswerd verkocht.Persoonlijke Notities

Notitie voor:   Jacob JANS,   CIR 1650 -          Index

Beroep:   Meester kuiper te Dokkum

Persoonlijke Notitie:   Werd op 30 maart 1674 burger te DokkumPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Hincke JANS,    - BEF 1705         Index

Persoonlijke Notitie:   Weduwe bij haar huwelijk met Jelle Jans Bij het overlijdern van haar vader in 1716 waren er de kinderen: Jan Jelles te Ytens, Johannes Jelles te Oosteren (Henn), nog minderjarig en Teuntje Jelles, gesterkt met haar man Jan Abrahams, ook te YtensPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Taedje DOUWES,   CIR 1660 -          Index

Persoonlijke Notitie:   Van Ytens Zij werd in 1682 gerevoormeerd lidmaat te YtensPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Jelle JANS,   BET 1654 AND 1655 -          Index

Beroep:   Ontvanger te Ytens

Persoonlijke Notitie:   Op 3 sept. 1682 mede litmaat van de gerevoormeerde kerk teYtens Zoon van Jan Jelles en Teuntje NardusPersoonlijke Notities

Notitie voor:   Antje SYTSES,   CIR 1680 -          Index

Persoonlijke Notitie:   Lid doopsgezinde gem. te Cromwal Kind o.a. Douwe die bijna vijftig jaar het predikambt in de doopsgezinde gem. van Cromwal heeft waargenomen. Zijn vader was hem daarin lange jaren voorgegaan Dochter van Sytse Haantjes en Auckien Pier Hotsesdr te Ytens